Coco & Co - Kusch
Nei vun dëser Saison un, ass d’Rubrik “Kusch”! Do stelle mer iech vun elo un all kéier Hënn aus ënnerschiddlechen Asyler aus dem Land vir, déi nach op der Sich no engem neien Doheem respektiv hirer Couche sinn.