Coco & Co - KuschLuna

Jugoslaweschen Hiertenhond / 1 Joer

An der Emissioun “Kusch” warden d'Luna an de Maxi op hier nei Meeschteschen a Meeschteren. Weider Infos op www.Sepa.lu oder um Tel: 547448. D’ Muppen sinn aus dem Déierenasyl vun Esch.