Coco & Co Spezial Ardenner Päerd

19.01.2017 / 00:15:46

Déi ursprénglechste Rass aus eiser Géigend gëtt ëmmer méi rar! Wéi steet et emt d'Ardenner, a wat mécht déi guddmiddech Schaffpäerd aus?