Nation Branding Lëtzebuerg: Créathon

05.03.2016 / 00:02:17

45 Leit hunn am Kader vun engem kreative Marathon Ideeën ausgeschafft fir d'Identitéit vu Lëtzebuerg ze verstäerken. 6 Pisten goufen um Enn virgestallt.