De Magazin vum 3. Dezember 2018

03.12.2018 / 00:26:02

Ons Themen haut: Auszeechnung fir Bad Banks, e Vol bei de Kleeschen, den ëmgedréinten Adventskalenner an de Beruff vun der Assistentin.