Mam Kleeschen ënnerwee

05.12.2018 / 00:02:21

Haut den Owend fänkt den Kleeschen säin Tour duerch Lëtzebuerg un.

All déi Kanner déi sech besonnesch gutt geschéckt hunn wäerten dann e Cadeau kréien. Vill Aarbecht deemno fir den hellege Mann an den Houseker. Mir hunn hien en Deel vun sengem Tour zu Greiweldeng begleet.