Home-Schooling als Alternativ zum Schoulsystem?

20.01.2016 / 00:10:25

Och zu Lëtzebuerg gëtt et Kanner déi net an d'Schoul ginn mee doheem leieren.

Wei ass dat geregelt a wat motivéiert Elteren hier Kanner selwer Coursen ze ginn?