De Kloertext: Diesel an Elektromobilitéit (6.2.19)