Informatiounen

43, bd Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg
Tel: 42142-810
Feedback: Scheckt eis Ären Feedback eran


Redaktioun
Tél.: (+352) 42142 - 8000
E-mail :Redaktioun 

Sport
Tél: (+352) 42142 - 8000
E-mail: Sport 

Magazin / Météo
Tél: (+352) 42142 - 8000
E-mail : magazin@rtl.lu
 

Den Dossier
E-mail : dossier@rtl.lu
 

Live! Planet People
E-mail: live@rtl.lu

SMS Nummeren

SMS Number
(Short Code)
Price
(VAT included)
RTL Service
60330 
0,12€
Planet RTL - Games
Radio - Feedback
Radio - Live SMS to Radio
Radio - Voting 
Radio - Music Greetings 
60331
0,12€
Impuls - Feedback
Impuls - Voting
62468
0,50€
Radio - Premium Games
TV - Premium Games
Internet - Premium Games

Wichteg: dësen Tableau ass just ee generellen Iwwerbléck iwwert de Gebrauch vun den RTL SMS Nummeren.

All Nummer kann awer fir aner Aktiounen gebraucht ginn wéi déi, déi hei beschriwwe ginn. An deem Fall gëtt déi Aktioun virdrun um respektive Media (Radio, Télé, Internet) am Detail explizéiert.

Falls et sech ëm eng surtaxéiert SMS Nummer (z.B. 62468 mat 0,50€) handelt, gëtt de Präis vun der SMS explizit annoncéiert.